GDPR


Podmienky ochrany súkromia

Tieto Podmienky ochrany súkromia vysvetľujú akým spôsobom spracúvame Vaše osobné údaje pri poskytovaní našich služieb v rámci Urocentrum - Bratislava, s.r.o., so sídlom na Vajnorská 40, 832 63 Bratislava zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 48666/B IČO 43 776 973 (ďalej len: „Prevádzkovateľ“, alebo „ Urocentrum - Bratislava, s.r.o. ,alebo „my“). V prípade akýchkoľvek otázok súvisiach s touto témou, nás môžete kontaktovať e-mailom na info@urocentrum.sk alebo poštou na adrese sídla našej spoločnosti. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov, tzv. GDPR, ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú, ako aj ďaľšími právnymi predpismi. ## Ako sa zaväzujeme chrániť Vaše súkromie? Hlboko si vážime Vašu dôveru a kladieme dôraz na ochranu Vašich údajov. Preto vynakladáme značné úsilie, aby sme Vám pomohli cítiť sa bezpečne, keď nám poskytujete Vaše osobné údaje. Naším zámerom je poskytovať služby spôsobom, aby za každých okolností boli dodržané základné zásady ochrany súkromia a najmä ochrany osobných údajov. Prijali sme preto účinné technické a organizačné opatrenia, podľa najnovších poznatkov, aby sme zabezpečili vysokú úroveň ochrany spracúvaných osobných údajov a tieto údaje zabezpečili proti neoprávnenému prístupu, v súlade s GDPR.

Komu sú Podmienky ochrany súkromia určené?

Tieto Podmienky ochrany súkromia primárne slúžia na splnenie informačných povinností podľa čl. 13 a 14 GDPR voči dotknutým osobám (klientom), o ktorých spracúvame osobné údaje. Ide najmä o klientov (fyzické osoby). Z tohto dôvodu Podmienky ochrany súkromia vysvetľujú najmä účely spracúvania a naše postavenie voči týmto osobám.

Aký je účel spracúvania osobných údajov?

Účelom spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (klientov) na presne určených právnych základoch. Spoločnosť Urocentrum - Bratislava, s.r.o. spracúva osobné údaje klientov najmä za účelom: poskytovania služieb; plnenia zákonných a zmluvných povinností, objednania sa na vyšetrenie; poskytovania ďalších informácií; zasielania marketingovej komunikácie, poskytovania zliav na lekársky výkon; vedenia evidencie pacientov pre poskytovanie odbornej ambulantnej starostlivosti; liečebno-preventívnej starostlivosti; predpisovania liekov; liečebných pomôcok a iných zdravotníckych potrieb.

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere, pričom dbáme na zachovanie mlčanlivosti príjemcu týchto údajov. V závislosti od účelu spracúvania a konkrétnych okolností patria medzi typických príjemcov Vašich osobných údajov najmä: naši oprávnení zamestnanci v súlade s internou politikou; poskytovatelia analytických alebo marketingových služieb; prevádzkovatelia sociálnych sietí; účtovní alebo právni poradcovia; orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov; zdravotné poisťovne; súkromné externé zariadenia podieľajúce sa na poskytovaní ZS – klinická biochémia; Dialýza; MR; DZS; RZS; VZS; RÚVZ; ÚVZ SR; oprávnení zamestnanci vyššie uvedených osôb. V prípade, že sme o sprístupnenie Vašich osobných údajov požiadaný orgánom verejnej moci, skúmame legislatívou stanovené podmienky na ich sprístupnenie a bez preverenia, či sú splnené tieto podmienky, Vaše osobné údaje neposkytneme.

Komu môžeme udeliť poverenie na spracúvanie Vašich osobných údajov?

Urocentrum - Bratislava, s.r.o. môže zveriť spracovanie osobných údajov svojim obchodným partnerom v postavení sprostredkovateľa, pokiaľ je to potrebné na tvorbu a oznamovanie obchodných informácií, ktoré odsúhlasila Urocentrum - Bratislava, s.r.o. (týka sa tých Užívateľov, ktorí vyjadrili svoj súhlas so zasielaním obchodných informácií). Vaše osobné údaje nebudú v žiadnom prípade a žiadnym spôsobom poskytované tretím osobám, okrem účelov, ktoré sú uvedené v týchto Podmienkach ochrany súkromia, čo znamená najmä, že nebudú zdieľané s inými subjektami za účelom zasielania marketingových materiálov tretích strán.

Ako získavame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje získavame primárne od Vás samotných. Ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou (klientom), pričom nejde o zákonnú povinnosť poskytnúť údaje. Osobné údaje nám môžete poskytovať rôznymi spôsobmi, najmä: používaním našej webovej stránky; registráciou na našej webovej stránke; komunikáciou s našimi oprávnenými zamestnancami; uzatvorením zmluvy o spolupráci; interakciou cez sociálne siete; prihlásenie na odber noviniek o službách; stiahnutím zľavového kupónu na zľavu z výkonu služby.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Vo všeobecnosti obmedzujeme akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ak to nie je nevyhnutné. Avšak servre niektorých našich vyššie uvedených príjemcov osobných údajov sa môžu nachádzať v tretích krajinách, ktoré nezaručujú ochranu osobných údajov primeranú ochrane v EÚ. Ak však predsa len vykonávame prenos osobných údajov do tretích krajín, robíme tak len na základe rozhodnutia Komisie EÚ o primeranosti, alebo vyžadujeme splnenie iných záruk na ochranu osobných údajov.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje nevyhnutne spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime zaužívanými zvyklosťami pri poskytovaní služieb v našej oblasti.V prípade, že spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, sme povinní po jeho odvolaní osobné údaje na daný účel ďalej nespracúvať. To však nevylučuje, že Vaše osobné údaje môžeme ďalej spracúvať na iné účely, najmä ak ide o splnenie zákonných povinností. Vo všeobecnosti, doba uchovávania vyplýva z platných právnych predpisov. Ak z právnych predpisov nevyplýva doba uchovávania Vašich osobných údajov, vždy vo vzťahu ku konkrétnym účelom určujeme dĺžku tejto doby my, prostredníctvom našej internej politiky. Nami stanovená doba uchovávania Vašich osobných údajov bola stanovená na 20 rokov.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

V prípade, že spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vami udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania alebo ak je spracúvanie založené na právnom základe oprávneného alebo verejného záujmu podľa článku 6. ods.1 písm. (e) a (f) GDPR. GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich práv, čo však automaticky neznamená, že pri uplaňovaní jednotlivých práv im vyhovieme, nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme zaoberať a skúmať ju z hľadiska právnej úpravy a uplatniteľných výnimiek.

Ako dotknutá osoba si môžete uplatniť nasledovné práva, a to písomnou alebo elektronickou formou.

-- Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov. Za účelom čo najrýchlejšieho a najjednoduchšieho vyriešenia všetkých záležitostí týkajúcich sa ochrany Vášho súkromia odporúčame predtým, než sa obrátite na príslušné úrady, najskôr poslať všetky sťažnosti nami vybranej zodpovednej osobe - emailová adresa info@urocentrum.sk alebo číslo 0904 890 601 -- Právo na prístup k osobným údajom – je právo získať potvrdenie, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania.
-- Právo na opravu nesprávnych osobných údajov, neaktuálnych údajov a doplnenie neúplných osobných údajov. -- Právo na výmaz – „zabudnutie" tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní. -- Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí, a to formou zamedzenia prístupu používateľov k vybraným osobným údajom. -- Právo na prenosnosť osobných údajov ide o právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné .
V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme upozorniť, že môžeme požadovať, aby ste vhodným spôsobom preukázali svoju totožnosť, aby sme si mohli overiť Vašu identitu. Ide o preventívne bezpečnostné opatrenie, aby sme zamedzili prístupu neoprávnených osôb k Vašim osobným údajom.

Prehlásenie o ochrane údajov v Google Analytics

Táto webová stránka používa analytické mechanizmy sieťových služieb Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger používajú súbory cookies, ktoré umožňujú analýzu spôsobu používania webových stránok. Informácie zhromažďované súbormi cookies sú odovzdávané na servere Google nachádzajúce sa v USA a sú archivované. Pokiaľ je funkcia anonymizácie IP adresy zapnutá počas používania našich webových stránok, Google skracuje IP adresu užívateľa. Týka sa to členských krajín Európskej Únie a členských štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch je úplná IP adresa zasielaná na server Google v USA a tam skracovaná. Týmto spôsobom bude funkcia anonymizácie IP adresy fungovať na našej webovej stránke. Na žiadosť operátora webových stránok používa Google zhromaždené informácie na analýzu používania webových stránok, prípravu reportov ohľadne používania webových stránok a iných služieb súvisiacich s používaním internetu. IP adresa poskytnutá prehliadačom užívateľa v rámci programu Google Analytics nie je ukladaná spolu s inými údajmi Google. Ak užívateľ môžete zablokovať ukladanie údajov zhromaždených súbormi cookies, týkajúcich sa používania webových stránok (vrátane IP adresy) a ich zasielania do Google, ako aj poskytovania týchto údajov prostredníctvom Google tak, že stiahne a nainštaluje plugin dostupný na: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Súbory cookies

Táto webová stránka používa pre skvalitnenie služieb súbory cookies. Cookies sú malé súbory, ktoré umožňujú pomocou zariadenia používaného k prehliadaniu siete internet (napr. počítač, smartfón atd.) zapamätať si špecifické informácie, týkajúce sa používaného zariadenia. Informácie uložené v súboroch cookies sa používajú o.i. na reklamné a štatistické účely a pre účely prispôsobenia našich webových stránok vašim individuálnym potrebám. Nastavenie cookies môžete zmeniť vo svojom internetovom prehliadači. Pokiaľ tieto nastavenia nezmeníte, budú súbory cookies uložené do pamäte zariadenia. Použitie týchto súborov si môžete v danom prehliadači zakázať, čo Vám však neodporúčame, nakoľko môžete významne obmedziť funkčnosť webovej stránky. Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti nájdete na webovej stránke www.aboutcookies.org. Zmena nastavenia súborov cookies môže obmedziť funkčnosť webovej stránky. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle §55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.

Používanie pluginov sociálnych sietí

Webová stránka spoločnosti môže tiež obsahovať sociálne pluginy tretích strán, pomocou ktorých môžu návštevníci webovej stránky zdieľať obsah so svojimi priateľmi a ďalšími kontaktmi. Jedná sa najmä o plugin siete Facebook; plugin služby Youtube, plugin služby Instagram. Vezmite prosím na vedomie, že tieto pluginy nie sú spravované našou spoločnosťou, nemáme nad nimi kontrolu, a teda naša spoločnosť nie je zodpovedná za prípadné spracovanie Vašich osobných údajov vyššie uvedenými prevádzkovateľmi (správcami) týchto pluginov alebo webových stránok, na ktoré sa odkazujú, ani za ich funkčnosť a prípadné škody, ktoré by nimi mohli byť spôsobené. Preto Vám odporúčame oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platforiem sociálnych médií, cez ktoré spolu komunikujeme. Naše Podmienky ochrany súkromia vysvetľujú len základné otázky týkajúce sa správy našich profilov. Máme iba zvyčajné administrátorské oprávnenia pri spracúvaní Vašich osobných údajov cez naše profily. Predpokladáme, že používaním sociálnych sietí rozumiete, že Vaše osobné údaje sú primárne spracúvané poskytovateľmi.

Zmena podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek tieto Podmienky ochrany súkromia upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade zásadnej zmeny týchto Podmienok ochrany súkromia, Vám túto zmenu dáme do pozornosti všeobecným oznámením na našej webovej stránke, alebo osobitným oznámením prostredníctvom e-mailu.

Ďakujeme za Vašu priazeň.